The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

New guidelines for the Inter Arts Center

IAC building. Photo.

Interview with Karin Johansson (vice dean for research) and Hedvig Jalhed (interim director at the IAC)

The Faculty Council recently adopted new guidelines and a new establishment period for the IAC. The new guidelines will apply from the turn of the year and for the next three years. Karin Johansson, Associate Dean for Research, and Hedvig Jalhed, interim director at the IAC, were part of the project group and tell us more about the guidelines here.

“The guidelines have become a bit more extensive compared to the previous ones. The focus was on the IAC as a place to meet. Now the future co-localisation of the faculty and the importance of the intertwining of education and research are emphasised.”

“IAC can address technical issues as well as infrastructural measures we take to prepare for co-location,” says Hedvig Jalhed. We can design and test new scenarios for research on our new campus. The internal survey conducted as part or the process towards the new guidelines revealed a desire for the IAC to be more clearly linked to faculty-led research. Another important point is the role of the IAC as the faculty's research infrastructure and the link to Lund University's work with e-infrastructure and storage of research data."

Read the entire interview here (in Swedish):

Nya riktlinjer för Inter Arts Center

Fakultetsstyrelsen har nyligen beslutat om nya riktlinjer och en ny inrättandeperiod för Inter Arts Center, IAC. De nya riktlinjerna gäller från årsskiftet och tre år framåt. Karin Johansson, vicedekan för forskning och Hedvig Jalhed, verksamhetschef för IAC har utgjort projektgruppen och här berättar de mer om riktlinjerna.

Riktlinjerna har blivit lite mer omfattande jämfört med de tidigare. Då låg mycket fokus på IAC som mötesplats. Nu lyfts samlokaliseringen och vikten av sammanflätningen mellan utbildning och forskning fram.

  • Det kan handla om både teknikfrågor och infrastrukturella insatser som vi gör för att förbereda oss inför samlokaliseringen, säger Hedvig Jalhed. Vi kan utforma och testa nya scenarier inför vad som behövs för forskningen på vårt nya campus.

Vid den interna utredningen som genomfördes i projektet om de nya riktlinjerna framkom önskemål om att IAC kopplas tydligare till fakultetens egen forskning. En annan viktig fråga gäller IAC:s roll som fakultetens forskningsinfrastruktur och förbindelsen till Lunds universitets arbete med e-infrastruktur och lagring av forskningsdata.

  • Jag tror att alla miljöer vid LU behöver arbeta tillsammans kring dessa frågor, säger Karin Johansson. Möjligheterna för lagring, delning och paketering kommer att utvecklas, och vi kan bli mycket bättre på att synliggöra vår forskning.

Med sin tvärdisciplinära inriktning är det självklart för IAC att möjliggöra forskning som spänner över flera fält och det finns till exempel kontakter med Humanistlaboratoriet i Lund som har ett väl inarbetat system för facilitering av användarnas önskemål.

  • Den konstnärliga forskningen är inte alltid helt synlig i utbildningen men på IAC finns det möjlighet för studenter att möta forskningen på ett annat sätt, menar Hedvig. Det finns lärare som kommer att hålla workshops här med sina studenter där de får direktkontakt med några av forskningens metoder, verktyg och tankesätt.
  • Det blir viktigt att fortsätta det arbete som gjorts på IAC under över ett decennium, säger Karin. Här finns ett bra kapital att jobba vidare med inför samlokaliseringen, där IAC kommer att vara integrerat i verksamheten på vårt samlade campus.

I utvecklingen av en gemensam forskningskultur vid fakulteten blir det viktigt att också fortsätta dra in externa medel. IAC har regelbundet fått in kapital utifrån till projekt, men renodlade forskningsmedel kommer fortsatt att hamna på institutionerna.

  • Det känns väldigt roligt att ha de nya riktlinjerna på plats. Det blir utvecklande för personalen och vi hoppas att vi kan fortsätta utveckla IAC i dialog med användarna, säger Hedvig.
  • Ja, vi behöver fler idéer och önskemål inifrån fakulteten, tycker Karin. Vi har olika discipliner men möjligheter till samarbeten finns hela tiden.